LOADING

As Sociedades Laborais

As Sociedades Laborais

As Sociedades Laborais son aquelas Sociedades Anónimas ou de Responsabilidade Limitada de natureza mercantil, nas que a maioría do capital social é propiedade dos traballadores que prestan nela servizos retribuídos de forma persoal e directa e cunha relación laboral por tempo indefinido.

Ao igual que as cooperativas, as sociedades laborais configúranse como empresas de economía social, xa que se utiliza como instrumento para o fomento do emprego, fomentando á vez a participación dos traballadores na empresa. Esta forma societaria facilita o control da xestión por parte dos traballadores, tanto na participación do capital coma nos órganos de xestión.

Está regulada pola Lei 44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades Laboraias e Participadas.

 

Más información