LOADING

ECONOMÍA SOCIAL

Normativa Estatal:
Lei 5/2011, do 29 de marzo, de economía social

Normativa Autonómica:
Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia
 

COOPERATIVAS

Normativa Comunitaria:
Regulamento (CE) Núm. 1435/2003 do Consello, do 22 de xullo de 2003, relativo ao Estatuto da sociedade cooperativa europea (SCE)

Normativa Estatal:
Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre o Réxime Fiscal das Cooperativas, que foi modificada nalgúns puntos pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia

Normativa Autonómica:
Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia
Decreto 430/2001, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Cooperativas de Galicia
Decreto 25/2001, do 18 de xaneiro, polo que se regula a organización e funcionamento do Consello Galego de Cooperativas
Decreto 248/2004, do 14 de outubro, polo que se regulan os procedementos de conciliación e arbitraxe cooperativa
 

SOCIEDADES LABORAIS

Normativa Estatal:
Lei 44/2015, do 14 de outubro, de Sociedades Laborais e Participadas
Real Decreto 2114/1998, do 2 de outubro, sobre Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais
 

CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

Normativa Estatal:
Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social
Real Decreto 2273/1985, do 4 de decembro polo que se aproba o regulamento de Centros Especiais de Emprego
Real Decreto 1368/1985, do 17 de xullo que regula a relación laboral de carácter especial dos discapacitados que traballan en Centros Especiais de Emprego
Real Decreto 469/2006, do 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos Centros Especiais de Emprego
Real Decreto 290/2004, do 20 de febreiro polo que se regulan os enclaves laborais
Real Decreto 364/2005, do 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva en favor de persoas traballadoras con discapacidade
Real Decreto 870/2007, do 2 de xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo

Normativa Autonómica:
Decreto 200/200, do 7 de xullo polo que se regula a autorización administrativa e inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia
 

CONFRARÍAS DE PESCADORES

Normativa Autonómica:
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia
Lei 9/1993, do 8 de xullo, de Confrarías de Pescadores de Galicia
Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións
 

EMPRESAS DE INSERCIÓN

Normativa Estatal:
Lei 44/2007, do 13 do decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción

Normativa Autonómica:
Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia
Decreto 156/2007, do 19 de xullo, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción laboral, se crea o seu rexistro administrativo e se establecen as medidas para o fomento da inserción sociolaboral
Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se regula o procedemento de cualificación das empresas de inserción laboral e a organización e funcionamento do seu rexistro administrativo
 

SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN

Normativa Estatal:
Real Decreto 1776/1981, do 3 de agosto, polo que se aproba o Estatuto que regula as Sociedades Agrarias de Transformación
Orde do 14 de setembro de 1982, que desenvolve o Real decreto 1776/1981, do 3 de agosto, polo que se aproba o Estatuto que regula as Sociedades Agrarias de Transformación

Normativa Autonómica:
Orde do 29 de abril de 1988 sobre a tramitación de sociedades agrarias de transformación
 

MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

Normativa Autonómica:
Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
Decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións de mellora e protección forestal
 

ASOCIACIÓNS

Normativa Estatal:
Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de Asociación
Real decreto 949/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións
Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado
Real decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Normativa Autonómica:
Decreto 276/1997, do 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia
 

FUNDACIÓNS

Normativa Estatal:
Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións
Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado
Real decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Normativa Autonómica:
Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego
Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego
Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego
 

MUTUALIDADES

Normativa Estatal:
Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social 

Normativa Autonómica:
Orde do 5 de maio de 1999 pola que se crea o Rexistro Autonómico de Mutualidades de Previsión Social non integradas na Seguridade Social
 

 

CONTACTA COA REDE EUSUMO

Edif. Admin. San Lázaro, baixo 15781
Santiago de Compostela