Axudas funcionamento entidades asociativas de economía social - PECHADO O PRAZO

Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción.

Entidades beneficiarias: poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda:

 • As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para as actuación previstas no programa I.
 • As asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción laboral para as actuacións previstas no programa II.

Obxecto: establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través dos seguintes programas de axudas:

 • Programa I: Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
 • Programa II: Fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Gastos subvencionables: considéranse gastos de funcionamento subvencionables, entre outros, os que se indican a continuación:

 1. Alugueiros de locais e equipamentos
 2. Gastos de persoal da asociación
 3. Axudas de custo e desprazamento
 4. Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e auga
 5. Primas de seguros
 6. Material de oficina, comunicacións e publicacións diversas
 7. Mantemento da páxina web da asociación e xestión de redes sociais, difusión e publicidade
 8. Servizos profesionais independentes
 9. Cotas asociativas a entidades de intercooperación
 10. Gastos de participación do persoal pertencente á entidade beneficiaria en congresos, seminarios, xornadas e outras actividades de natureza semellante.

Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Para consultar a orde, prema aquí.

Podes consultar o folleto asociacións 2020.

 

Mércores, 22 January, 2020 - 09:00

Compartir